Varför arbetsgivare ska göra radonmätningar

Arbetsplatsen är platsen där vi tillbringar en stor del av våra liv, och det är viktigt att känna sig trygg och säker där. En risk som många arbetsgivare kanske inte är medvetna om är förekomsten av radon, en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I Sverige är arbetsgivaren ansvarig för att säkerställa en säker arbetsmiljö och detta inkluderar att övervaka radonhalten på arbetsplatser. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas naturligt när radium bryts ner. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer, och enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Detta gör radon till den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. Det är därför avgörande att övervaka och kontrollera radonhalten på arbetsplatser.

Sverige införde en ny Strålskyddslag år 2018 som ställer krav på arbetsgivare att vidta åtgärder om radonhalterna på arbetsplatsen överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Denna lag innebär att arbetsgivare måste agera om deras anställda utsätts för farligt höga radonhalter. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser delas av Strålsäkerhetsmyndigheten och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Arbetsgivare måste anmäla radonhalter över referensnivån till Strålsäkerhetsmyndigheten och vidta åtgärder för att fastställa och begränsa exponeringen.

Från och med den 1 oktober 2021 genomfördes en uppdaterad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra noggrannheten vid bestämning av radonhalten och ersätter den tidigare beskrivningen från 2004. Detta säkerställer att mätningarna är mer tillförlitliga och att resultaten är mer exakta.

Om radonhalterna på arbetsplatsen visar sig vara för höga, måste arbetsgivaren vidta åtgärder. Det kan innebära att öka ventilationen, utföra tätningar eller isolering beroende på var radonet kommer ifrån. Efter att åtgärderna har genomförts bör en ny mätning utföras för att säkerställa att radonhalterna har minskat under gränsvärdet.

Att vara medveten om radon på arbetsplatser och utföra regelbundna mätningar är avgörande för att skydda anställda. Den nya Strålskyddslagen och den uppdaterade metodbeskrivningen förbättrar noggrannheten och säkerheten vid radonmätningar på arbetsplatser. Att vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter är en nödvändig del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet och bidrar till att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla.