Radonmätning – arbetsplats

Arbetsgivaren har ansvar för den arbetsmiljö som skapas på jobbet och därmed också ansvar för att känna till radonhalten. Regler för radonmätning på arbetsplatser finns i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering. Dessa regler säkerställer en säker och trygg arbetsmiljö, där det är viktigt att känna till radonhalten och vid behov utföra åtgärder för att sänka den.

 

Radon är en radioaktiv gas som länge varit känd för sina hälsofarliga egenskaper. Långvarig exponering av radon ökar särskilt risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 400-500 fall av lungcancer varje år, vilket gör den till den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning. Därför har Folkhälsomyndigheten bestämt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3.

Det är viktigt att utföra radonmätning på arbetsplatsen för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö. Om det inte finns någon tidigare mätning eller om den senaste mätningen är äldre än tio år, är det viktigt att utföra en mätning. Dessutom bör mätningen utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon, såsom ändringar i värme, ventilation och vatten, eller åtgärder som har orsakat hål i bottenplattan, källarväggar eller väggar nära ventilations- och hisschakt.

Det är viktigt att mätningen sker under verksamhetens vanliga rutiner och värdet ska spegla den tid arbetstagarna tillbringar på arbetsplatsen. Radonmätningen bör genomföras under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. En radonmätning med radonmätare ska genomföras i två steg:

  1. Orienterande mätning, en långtidsmätning med spårfilm i minst 60 dagar.
  2. En uppföljande mätning om den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde. 

Radonmätningen bör planeras och genomföras på ett sådant sätt att den blir en korrekt representation av arbetstagarnas exponering på arbetsplatsen. För att säkerställa att mätningen är så representativ som möjligt är det viktigt att säkerställa att uppvärmning och ventilation fungerar som vanligt under mätperioden. Detta är för att säkerställa att mätresultatet speglar de faktiska förhållandena för arbetstagarna under sin vistelse på arbetsplatsen.